Παλαιολιθική
100.000 - 10.000 π.Χ.
Μεσολιθική
10.000 - 6.800 π.Χ.
Νεολιθική
6.800 - 3.200 π.Χ.
Χαλκού
3.200 - 1.050 π.Χ.
Γεωμετρική
1.050 - 700 π.Χ.
Αρχαϊκή
700 - 480 π.Χ.
Κλασική
480 - 323 π.Χ.
Ελληνιστική
323 - 146 π.Χ.
Ρωμαϊκή
146 π.Χ. - 330 μ.Χ.
Βυζαντινή
330 μ.Χ. - 1.453 μ.Χ.
Ενετική
1.204 - 1.669 μ.Χ.
Οθωμανική
1.453 - 1.821 μ.Χ.